Online horoscopen en leggingen
Op Kaartleggingen.nl kun je verschillende online horoscopen en leggingen bekijken à €1,30 per stuk. Deze dienst kan online betaald worden per telefoon en wordt vervolgens direct op het scherm getoond.

Online betalen met je telefoon
Betalen met je telefoon gaat als volgt:
1. Klik op 'OK' na het invullen van de gevraagde gegevens.
2. Nu wordt je doorgeschakeld naar een nieuwe pagina. Bel met een (mobiele) telefoon het nummer op het scherm.
3. Volg de aanwijzingen die je krijgt nauwkeurig op.
4. Je kunt de horoscoop nu lezen.

Door gebruik te maken van deze site verklaar je op de hoogte te zijn van en accoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

Vragen?
Bij vragen of problemen kun je contact met ons opnemen.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen van producten en diensten van of via Kaartleggingen.nl.

Kaartleggingen.nl is een site van Astro Media.

Astro Media is gevestigd in Heemskerk. Postadres: Postbus 14 1960 AA te Heemskerk en ingeschreven bij de KvK onder nummer 59783885 BTW: NL191093865B03.


Artikel 1. Inhoud advertenties

 1. Informatie in advertentie's op deze site kan afkomstig zijn van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Wij dragen voor de inhoud van geplaatste advertenties geen verantwoordelijkheid.

  Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Artikel 2. Diensten van derden

 1. Kaartleggingen.nl brengt op diverse plaatsen klanten en aanbieders bij elkaar, maar is echter nimmer zelf partij bij een overeenkomst die op deze site gesloten wordt tussen klanten en aanbieders.
 2. Bij problemen in verband met leveringen van derden dient u contact op te nemen met de betreffende leverancier.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. Astro Media sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van deze site, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Meer in het bijzonder zal Astro Media in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
  • door u verrichte handelingen zoals het sluiten van een overeenkomst met derden, die zouden zijn ingegeven door op deze site geplaatste advertenties of ander aanbod van derden;
  • de onmogelijkheid de site te gebruiken;
  • het niet voldoen aan uw verwachtingen van een product dat op deze site door derden wordt aangeboden;
  • wanneer de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
  • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Astro Media, waaronder deze site, door onbevoegde derden.

Artikel 4. Vrijwaring

 1. U vrijwaart Astro Media volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst met derden die u door gebruikmaking van deze site heeft gesloten.

Artikel 5. Verwijzingen

 1. De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Astro Media heeft geen zeggenschap over deze websites en is derhalve ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 6. Copyright

 1. Astro Media behoudt het auteursrecht van alle door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte pagina's, aplicaties, teksten, afbeeldingen, banners e.d.
 2. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Astro Media (gedeeltelijke) teksten en/of afbeeldingen te kopiëren.
 3. Voor het maken van een link naar www.kaartleggingen.nl is geen toestemming vereist.

Artikel 7. Advertenties, aanbiedingen via Kaartleggingen.nl en linkpagina's

 1. Iedere adverteerder/aanbieder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem of haar aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
 2. Astro Media behoudt zich het recht voor om advertenties of links zonder opgave van redenen te verwijderen van deze website. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen wanneer:
  • de betreffende producten en/of diensten in een 'verkeerde' rubriek geplaatst zijn;
  • het betreffende product en/of dienst inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • het betreffende product en/of dienst op enige andere wijze schade zou kunnen veroorzaken aan (het eigendom van) derden;
  • het betreffende product en/of dienst op enige andere wijze schade kan veroorzaken mbt de privacy van derden;
  • het betreffende product en/of dienst en/of de omschrijving discriminerende uitingen bevat dan wel verwijst naar kinderpornografisch materiaal of anderszins onrechtmatig is;
  • advertenties of links naar de mening van Astro Media aanstootgevend of niet passend binnen haar website zijn;
  • de advertentie of link als doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald.
 3. Elke adverteerder/aanbieder vrijwaart Astro Media van alle rechtsvorderingen die zijn gebaseerd op de bewering dat uw advertentie, uw link, uw product en/of uw dienst inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van of op enigerlei wijze schade berokkent aan derden.

Artikel 8. Overeenkomsten tussen Astro Media. en adverteerders / aanbieders van producten en/of diensten (opdrachtgevers)

 1. Astro Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen die door opdrachtgever zijn verstrekt.
 2. Astro Media is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of winstderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
 3. Indien Astro Media terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar terzake volledig vrijwaren en Astro Media alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
 4. Voorzover Astro Media bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Astro Media weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Astro Media op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Astro Media of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Astro Media
 5. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Astro Media slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Astro Media voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 6. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Astro Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 7. Astro Media is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website is geplaatst. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 8. De opdrachtgever dient Astro Media terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens zoals o.a. ook een adreswijziging. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte en door Astro Media geleden schade.
 9. Overeenkomsten worden aangegaan voor tenminste 3 maanden en dienen minimaal 1 kalendermaand van tevoren schriftelijk te worden opgezegd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Prijzen, tarieven, kosten

 1. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Astro Media in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Astro Media worden gecorrigeerd.
 2. De prijs die Astro Media voor een door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 3. Astro Media is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op producten en diensten, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 4. Prijzen zullen elk jaar opnieuw berekend worden aan de hand van het CBS prijs index cijfer.

Artikel 10. Overmacht

 1. Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Astro Media door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaat Astro Media van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
 2. In geval van overmacht zal Astro Media daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende 7 kalenderdagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Astro Media het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

Artikel 11. Betaling

 1. Na ondertekening van een offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Astro Media en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
 2. Betalingen dienen -tenzij anders overeengekomen- vooraf plaatst te vinden. Astro Media houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.
 3. De opdrachtgever dient tijdig het verschuldigde bedrag te voldoen. Astro Media stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
 4. Bij het niet tijdig voldoen van rekeningen behoudt Astro Media zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 5. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij/zij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
 6. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Astro Media een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierna worden administratiekosten, t.w. € 15,- in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 7. Wanneer de opdrachtgever binnen 42 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 8. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij/zij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering, Astro Media hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

Artikel 12. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, die direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden, kunnen uitsluitend bij de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Astro Media aanhangig worden gemaakt.

Artikel 13. Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Astro Media behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Kaartleggingen.nl: //www.kaartleggingen.nl.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst.

12 december 2014


Cookies statement

Cookies op deze website
Deze site gebruikt soms cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdelijk op je harde schijf of in het geheugen van je computer worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om jouw gegevens voor een bepaalde dienst, horoscoop of een legging bij te houden. Of om de benodigde gegevens te onthouden bij een berekening. Als het niet noodzakelijk is om bepaalde gegevens in een cookie op te slaan, zullen wij dat niet doen.

Tracking cookies of third-party cookies
Cookies kunnen ook worden gebruikt om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en/of om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren (bijv Google ads), of voor het bijhouden van statistieken. » Lees meer..

Zogenaamde 'tracking cookies' worden door ons dus niet geplaatst, maar mogelijk wel door derde partijen. Om deze reden kunnen wij hier dan ook geen verantwoording voor nemen. Wij weten simpelweg ook niet wat die partijen intern doen of waar zij hun gegevens voor gebruiken. En zelfs als we het zouden weten kunnen genoemde partijen hun beleid op elk moment zomaar aanpassen.

Cookies van/via deze website accepteren
Wanneer je gebruik maakt van deze site word je geacht van dit alles op de hoogte te zijn en in te stemmen met het gebruik van cookies.

Bang voor cookies van/via deze website?
Dat is dan heel simpel: verlaat deze site, leeg je cache en vervolgens verwijder je je browsergeschiedenis.

Cookies uitschakelen in je browser
Als je geen of niet alle cookies wilt accepteren, dan kun je dit altijd zelf aangeven bij de instellingen van je browser. Maar als je alle cookies uitschakelt is het mogelijk dat bepaalde functies op deze site niet meer werken of dat bepaalde diensten niet meer of slechts gedeeltelijk beschikbaar voor je zijn. Reclamaties achteraf kunnen dan niet in behandeling worden genomen!

» Meer weten over cookies verwijderen

Live consulten

astroloog-liveBij kaartleggingen.nl kun je ook terecht als je op zoek bent naar antwoorden, naar zelfkennis of hulp door een betrouwbare astroloog, tarotist, helderziende, paragnost, therapeut of een andere spirituele en paranormale adviseur. Zij kunnen je d.m.v. een live consult waar zij o.a. gebruik maken van je horoscoop, de tarot of de Lenormand kaarten op het goede spoor zetten naar meer begrip en innerlijke balans.Menu